Sainte Radegonde

DM 5 ⅞" / H 8 ½"
DM 14,8 cm / H 21,5 cm

Nr.: KE9030