Giancarlo Piretti
Castelli
Italy, 1969

Giancarlo Piretti
Castelli
Italy, 1971
4 "Plona" Chairs 4 "Plona" Chairs
Giancarlo Piretti
Anonima Castelli Bologna
1969