Vase
Vase

Sainte Radegonde

DM 14,8 cm / H 21,5 cm
DM 5 ⅞" / H 8 ½"

Nr.: KE9030