ohne Titel ohne Titel
Frantisek Hudecek
Tschechien, 1943