"Veckla" Vase "Veckla" Vase
Stig Lindberg
Gustavsberg
Schweden, 1950er Jahre
"White Pungo Canoe" "White Pungo Canoe"
Stig Lindberg
Gustavsberg
Schweden, 1950er Jahre